4Promote
Urban Pepsi-Cola
Urban Pepsi-Cola
Photograph taken in South Tacoma, Washington